Klachtenregeling

Mocht u ontevreden zijn, of zelfs een klacht hebben over Expertisecentrum Valora hopen we natuurlijk dat u dit met ons bespreekbaar maakt en we het samen kunnen oplossen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u overwegen verdere stappen te nemen.

As zorgaanbieder zijn we verplicht om cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in de dienen en te laten behandelen volgens bij wet gestelde voorschriften. Hiervoor is Expertisecentrum Valora aangesloten bij  Klachtenportaal Zorg.

U kunt uw klacht rechtstreeks voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg (KPZ). De klachtenfunctionaris probeerde de klacht eerst op te lossen door middel van bemiddeling. Leidt deze bemiddeling niet tot een uitkomst waar beide partijen tevreden mee kunnen zijn, of wijst u het voorstel tot bemiddeling af, dan wordt de zaak opgenomen door de klachtencommissie. Wanneer de klachtencommissie de klacht in behandeling neemt, neemt deze de zaak volledig over.

De klachtencommissie KPZ is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt over de geleverde hulp vallend onder de Jeugdwet, de Wkkgz of de WMO. De klachtencommissie onderzoekt de klacht via hoor en wederhoor, geeft een oordeel over de gegrondheid van de klacht en doet daarnaast eventueel aanbevelingen aan Expertisecentrum Valora. Over de juridische aansprakelijkheid of over een schadevergoeding geeft de klachtencommissie geen oordeel. Expertisecentrum Valora heeft de plicht om u te laten weten wat de organisatie doet met en naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie van KPZ.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Klachten kunnen via het klachtenformulier op de site van http://klachtenportaalzorg.nl ingediend worden ofwel per de mail via info@klachtenportaalzorg.nl .Ook kan de klacht schriftelijk ingediend worden door de klacht te sturen naar onderstaand adres. 

Klachtenportaal Zorg B.V.
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

U kunt hier meer lezen over de klachtenprocedure.

Kinderen en jongeren kunnen terecht bij Jeugdstem, klik hier voor meer informatie.